Het Ondernemersfonds Meppel is van en voor de ondernemers in de gemeente Meppel.

Stichting Ondernemersfonds Meppel

Het Ondernemersfonds Meppel is een middel om te investeren in stadspromotie, activiteiten in de binnenstad en in winkelcentra, op bedrijventerreinen, onder meer in parkmanagement.

Het fonds is van en voor alle ondernemers in de gemeente Meppel. Zij betalen aan het Ondernemersfonds mee via een opslag op de onroerende zaak belasting (OZB).Deze opslag bedraagt € 35 per 100.000 euro WOZ-waarde, gelijk verdeeld over eigenaren en gebruikers.

De hoogte van het bedrag is afhankelijk van de waarde van het onroerend goed op dat moment. De gemeente geeft deze belastingopbrengst, in 2019 ongeveer € 220.000, door aan de Stichting Ondernemersfonds Meppel. De ondernemers in de gemeente krijgen op deze manier structureel middelen uit het fonds om hun collectieve belangen te behartigen.

Afspraken met gemeente

De samenwerking van de ondernemers met de gemeente is vastgelegd in een overeenkomst. Daarin staan afspraken over de subsidie-verstrekking en over de prestaties die het Ondernemersfonds moet leveren.

Het Ondernemersfonds is in 2011 opgericht en heeft de vorm van een stichting. Na een evaluatie in 2016 werd besloten het fonds voor een tweede periode van vijf jaar, tot 2021, te verlengen.

Organisatie Ondernemersfonds

In de Stichting Ondernemersfonds Meppel werken samen: de Meppeler Handelsvereniging (MHV), Handelsvereniging Nijeveen (HN), ICC-Parkmanagement Meppel (ICC-PMM) en de sectoren onderwijs, zorg en landbouw. Deze partijen dragen elk een bestuurslid voor.

De Stichting Ondernemersfonds Meppel heeft de opdracht het fonds te beheren en projecten mogelijk te maken. We nodigen bedrijven en instellingen in de gemeente uit wensen voor hun omgeving kenbaar te maken.

Van de beschikbare middelen is 10% gereserveerd voor Meppel-brede activiteiten. Hiervoor kunnen ook culturele activiteiten in aanmerking komen, mits deze een bijdrage leveren aan de versterking van de economie in de gemeente Meppel.

Aanvragen

Aanvragen kunnen worden ingediend door een in de gemeente Meppel gevestigde ondernemersvereniging of sector en moeten voldoen aan een aantal voorwaarden.

 • De activiteit dient een collectief doel in de gemeente.
 • De keuze voor de activiteit is op democratische wijze tot stand gekomen.
 • De aanvraag betreft geen reguliere gemeentelijke taak, maar kan daar wel een aanvulling op zijn.
 • De aanvraag betreft een project of een reguliere exploitatie.
 • De activiteit conflicteert niet met andere activiteiten in de gemeente.
 • De aanvraag moet voorzien zijn van een gespecificeerde begroting.
 • Er moet voldoende budget voor het betreffende gebied of de sector beschikbaar zijn.
 • Bij honorering van de aanvraag moet een organisatie in haar uitingen kenbaar maken dat een project mede mogelijk is gemaakt door het Ondernemersfonds Meppel.

Een bijdrage uit de speciale Meppel-brede reservering is mogelijk als de activiteit bijdraagt aan versterking van een of meer van de volgende zaken:

 • Samenwerking tussen lokale ondernemers in de hele gemeente
 • Verbanden en relaties tussen de profitsector en non-profit sector
 • De economische structuur van de gemeente Meppel

Samenwerking

In de stichting Ondernemersfonds Meppel werken samen: de Meppeler Handelsvereniging (MHV), Handelsvereniging Nijeveen(HN),ICC-Parkmanagement Meppel (ICC-PMM) en de sectoren onderwijs, zorg en landbouw. Deze partijen dragen elk een bestuurslid voor.

Samenstelling bestuur:

Jacques Tichelaar, onafhankelijk voorzitter
Kees Schiphouwer, penningmeester, Handelsvereniging Nijeveen
Arnold Schuurman, Meppeler Handelsvereniging
Johan Hutten, ICC-PMM
Albert Jan Dekker, sector Landbouw
Peter de Visser, sector Onderwijs
Vacature, sector Gezondheidszorg

Het fonds heeft een Raad van Advies, die het bestuur gevraagd en ongevraagd kan adviseren. De raad bestaat uit de heren Henrico ten Brink, Sijtze Faber, Eddy Veenstra en Jan Albert Westenbrink

Jaarverslag 2017 Jaarverslag 2018

Contact

Voor informatie over het Ondernemersfonds kunt u contact opnemen met het bestuurssecretariaat, info@ondernemersfondsmeppel.nl of een brief versturen naar Werkhorst 36, 7944 AV Meppel.